icon login Inloggen

Kerkrentmeesters

De ouderlingen of oudsten staan de predikant bij in zijn pastorale taak. Samen met de zogenaamde bezoekbroeders zoeken zij de gemeenteleden thuis op om met hen te spreken over hun geestelijk leven en hun plaats binnen de kerk. Daarnaast zijn verschillende ouderlingen voor een bepaalde taak verantwoordelijk. Bijvoorbeeld de leiding over het jeugdwerk, ondersteuning van een bepaalde commissie of het kerkrentmeesterschap. Deze laatste vormen samen met een kerkrentmeester-gemeentelid het college van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters zorgen naast de geestelijke belangen, ook voor de stoffelijke goederen van de kerkelijke gemeenschap. Zij zijn dan ook zowel financieel als materieel verantwoordelijk aangaande gebouwen, salarissen en alle bijkomende zaken die nodig zijn voor het in standhouden van de kerkelijke gemeente. 

De ouderlingen, diakenen en het college van kerktrentmeesters worden gekozen door de gemeenteleden. De predikant wordt door de kerkenraad beroepen. Dit wil zeggen dat wanneer de gemeente geen predikant heeft, de kerkenraad een beroep doet op een predikant in een andere plaats of een een kandidaat-predikant om in onze gemeente predikant te worden. De beroepen predikant of kandidaat-predikant kan dan besluiten dit beroep aan te nemen en zo de nieuwe gemeentepredikant te worden.

IBAN
Bankrekening nummer NL75INGB0000175598 t.n.v  Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Vinkeveen

Contact

KerkrentmeestersHervormde gemeente Vinkeveen  
Dhr. D. Kroese
Mail: cvk@hervormdvinkeveen.nl 

Ouderling-kerkrentmeesters
Dhr. D. Kroese
voorzitter
Dhr. A Kraaij
penningmeester
Dhr. F. Voskuil
secretaris