icon login Inloggen

Mannenvereniging

Onze gemeente kent één mannenvereniging: de Hervormde mannenvereniging op gereformeerde grondslag, genaamd "De HEERE is onze Banier". Onze vereniging is aangesloten bij de bond van Hervormde mannenverenigingen op gereformeerde grondslag.

Onze mannenvereniging heeft als basis het Woord van God, de Bijbel. De boodschap van de Bijbel is uitgelegd in de belijdenissen die onze kerk in het verleden heeft voortgebracht. Ook deze belijdenissen, de zogenaamde drie formulieren van enigheid, zijn voor ons als vereniging van grote waarde. Het doel van de vereniging is, om door gezamelijk onderzoek van de Bijbel en de belijdenissen, onder Gods zegen, meer en meer te leren wat Gods wil is in en met ons leven. Als dit ook uw verlangen is en u bent een man van 18 jaar of ouder bent u van harte uitgenodigd.

Iedere derde woensdag van de maand (tenzij anders aangegeven in de agenda) hopen we als vereniging bij elkaar te komen in gebouw Maranatha naast de kerk. De avonden beginnen om 20:00 uur. Er wordt geopend met gebed en het zingen van een psalm, daarna behandelen we een Bijbelstudie aan de hand van het maandblad "MANkracht". Om 22:00 uur wordt de avond afgesloten met dankgebed.

Het bestuur van deze vereniging betaat uit de volgende leden:
Dhr. C. van Sligtenhorst (voorzitter)
Dhr. D van der Vliet (2e voorzitter)
 (secretaris) nog niet vervuld
Dhr. H. Oussoren (penningmeester)
Dhr. K. Oudshoorn (alg.secundus)

Kijkt u in de agenda om te zien op welke data we bij elkaar hopen te komen in het verenigingsgebouw Maranatha.
Namens het gehele bestuur, tot ziens!!

Referaten van de huishoudelijke vergaderingen
2008 - Navolging
2007 - Het Heilig Avondmaal
2006 - De Heilige Doop

Exo 17:8-16 "Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in   dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier! Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEERE!  De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!"