icon login Inloggen

Beleid

Het beleid van onze gemeente wordt gevormd door de kerkenraad en is verwoord in het beleidsplan. Naast het beleidsplan is er ook een plaatselijke regeling waarin de gemeente, als aanvulling op de landelijke kerkorde, verschillende zaken heeft vast gelegd. In het vormen van het beleid wordt de kerkenraad bijgestaan door de diverse commissies binnen onze gemeente.

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), het grootste protestantse kerkverband in Nederland. De PKN is een pluriforme kerk, wat aangeeft dat er veel verschillende stromingen binnen de kerk aanwezig zijn. Onze gemeente rekent zich tot de kring van de Gereformeerde bond. Wij benadrukken de waarde van de belijdenissen van de kerk uit het verleden. (Samengevat in de drie formulieren van enigheidDe Heidelbergse CatechismusDe Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels).

Onze kerkdiensten zijn traditioneel van vorm en het is ons verlangen de boodschap in overeenstemming te laten zijn met die van Jezus Christus en Zijn apostelen en de traditie van de christelijke kerken, in het bijzonder de gereformeerde traditie. Wij geloven dat deze boodschap van "verlossing door het offer van Christus" ook anno nu nog niets aan relevantie ingeleverd heeft.

Omdat de kerk midden in de wereld en in deze tijd staat is het ook ons voornemen dat de "oude boodschap" toegepast wordt op de tijd waarin wij leven. De Bijbel is in alle opzichten een relevant boek. Geen dode letter, maar een levend Woord. Zo willen wij ook nu nog met het Woord van God omgaan. In de preken maken de predikanten toepassingen op het leven van alle-dag. Er is aandacht voor zowel jongeren als ouderen, voor mensen zonder christelijke achtergrond en mensen die opgevoed zijn met de boodschap van het christelijk geloof. Buiten de kerkdiensten zijn er verschillende kringen die op een specifieke doelgroep gericht zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld een bijbelkring voor ouderen, een jeugdvereniging voor jongeren en een Alphakring voor mensen zonder christelijke achtergrond.

Onze gemeente werkt, buiten het eigen kerkverband, samen met andere gemeenten in de omgeving binnen het OIKO (Orthodox InterKerkelijk Overleg). Hiertoe behoren naast onze gemeente ook de Hervormde Gemeente Wilnis, de Hervormde Gemeente Waverveen, Christelijk Gereformeerd Mijdrecht en de Veenhartkerk (Gereformeerd Vrijgemaakt Mijdrecht).

Klik hier voor het actuele beleidsplan